Trivselregler

Bostadsrättsföreningen Gärdan

Ordningsföreskrifter: Med stöd av 43§ i bostadsrättslagen har föreningens styrelse, utöver vad som framgår av föreningens stadgar, utfärdat följand föreskrifter:

 1. Bostadsrättsinnehavaren skall vårda sin bostad väl och iaktta försiktighet vid användande av föreningens egendom i övrigt.
 2. Om skada som uppstår i lägenheten är av sådan natur att dess avhjälpande inte kan vänta, skall föreningen utan dröjsmål underrättas om skadan.
 3. I lägenheten får inte bedrivas yrkes eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 4. Onödig vattentappning bör inte förekomma mellan klockan 00.00-06.00.
 5. Bostadsrättshavaren skall inte utföra arbeten (underhåll, borra eller spika i väggar) som kan verka störande för grannar efter klockan 20.00 eller före klockan 07.00.
 6. Störande ljud skall undvikas mellan kl. 22.00 – 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV mm. Detta gäller också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus. Skall du ha fest så informera grannarna i god tid innan genom anslag på port. Tala om var och när, så att de grannar som eventuellt blir störda kan kontakta er. Glöm inte ditt telefonnummer.
 7. Det är förbjudet att röka i trapphusen, i källaren eller i andra gemensamma utrymmen.
 8. Det är förbjudet att grilla på balkongen oavsett typ av grill.
 9. Sparsamhet med elström samt varmt och kallt vatten skall iakttas. Vattenkran får inte lämnas öppen om ledningen är avstängd.
 10. Vid användning av tvätt, tork etc., skall de särskilda föreskrifter som finns för detta. följas. Den som utnyttjar tvättstugan ansvarar för att det städas efter användandet!
 11. Bostadsrättshavaren skall se till att hushållssoporna läggs i tillslutna ”paket” innan de kastas. Övriga sopor (kartonger, glas, förpackningar, kompost, etc.) placeras i de därför avsedda kärlen.
 12. Lägenhetsdörrar får inte hållas öppna för vädring.
 13. Djurägare skall se till att hålla kontroll på sina husdjur. Hundar och katter får inte rastas inom bostadsområdet. Hundar och katter skall vara kopplade till husse eller matte inom bostadsområdet. Innehav av Reptiler, Spindlar eller insekter måste meddelas till styrelsen.
 14. Vid anläggning av uteplats, montering av utomhusantenner eller liknande finns det särskilda regler som skall följas, kontakta områdeskontoret.
 15. Cyklar, sparkar, skräp, etc. får inte förvaras i trapphus eller källargångar.
 16. Porten får EJ hållas öppen med kvast eller andra ”mellanlägg”. Dörrar till källare, sophus och garage skall hållas låsta.
 17. Piskning av mattor, möbler, sängkläder, etc. får inte utföras från balkong utan skall ske på de därför avsedda platserna.
 18. Skyltning genom anslag på husens ytterväggar, trapphus eller källare får inte göras utan styrelsens tillstånd. Plastfickorna på ytterdörrarna kan användas av boende för eventuell information till grannar. Efter användning avlägsnas informationsblad.
 19. Parkering/uppställning av bilar, släpvagnar, husvagnar inom föreningens område skall ske enligt de särskilda regler som finns. Sladd till motorvärmare får inte, med hänsyn till olyckfallsrisken, lämnas ansluten till eluttag.
 20. Bil och motorcykelkörning inom området är förbjudet. Undantag gäller arbetsfordon, färdtjänst, flyttbilar, utryckningsfordon. Undantag gäller också i och urlastning av det egna fordonet.
 21. Dessa ordningsföreskrifter gäller oss alla, samt besökande gäster.

Bo tillsammans

Du som bor i flerfamiljshus har kanske grannar över dig, under dig och på sidorna. Att bo så kräver en hel del, både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och bo. Vissa irritationsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, de ingår i boendeformen