Kallelse till årsstämma


Årsredovisningar finns att hämta på Vicevärdskontoret och i sophusen!


Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen GÄRDAN, Luleå kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid:            Onsdagen den 29 maj 2024 kl. 18.30
Plats:         Festlokalen Burströmsvägen 88 

Eftersom arbetarna som är på området också använder lokalen så blir det tyvärr inget fika i år.

Dagordning

1. Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar          
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om årets resultat
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning
16. Inkomna motioner
17. Mötets avslutande