Styrelsens sammansättning 21/22

Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades följande sammansättning:

Ordförande: Olle Björnfot
Vice ordförande: Gösta Fredriksson
Sekreterare: Ketty Skogqvist
Ledamöter: Mats Fredriksson och Fredrik Nyström
Suppleanter: Doris Lundin och Anna Johansson