Styrelsens sammansättning 22/23

Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades följande sammansättning:

Ordförande: Olle Björnfot
Vice ordförande: Gösta Fredriksson
Sekreterare: Ketty Skogqvist
Ledamöter: Mats Fredriksson och Fredrik Nyström
Suppleanter: Doris Lundin, Anna Johansson och Maarit Ponkala